OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Obowiązek zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji

Wójt Gminy Chojnów Andrzej Pyrz przypomina o obowiązku zgłaszania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji.

Wpis do gminnej ewidencji dokonywany jest na podstawie złożonego zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym, każdy właściciel nieruchomości bądź osoba użytkująca nieruchomość z terenu Gminy Chojnów,  na której znajdują się zbiorniki bezodpływowe bądź przydomowe oczyszczalnie ścieków ma obowiązek złożyć aktualne zgłoszenie do w/w ewidencji. Wypełnione ankiety należy dostarczyć do dnia 29 marca 2024 r.

Osoby, które nie dopełniły tego obowiązku, proszone są o dostarczenie:

  • osobiście do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (budynek Urzędu Gminy, pok. 202 II piętro),
  • mailowo na adres: sekretariat@gzgkim.gmina-chojnow.pl,
  • pocztą tradycyjną na adres: GZGKiM Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów.

Jednocześnie informujemy, że w dniach od 1 do 29 marca 2024 r. pracownicy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie będą osobiście zbierać deklaracje dotyczące zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni, a w razie nieobecności mieszkańców pozostawią druk zgłoszenia.

Druki zgłoszenia  można także pobrać:

  • w Dziale Obsługi Klienta (pok. nr 202, II piętro oraz Biurze Podawczym na parterze Urzędu)
  • ze strony internetowej Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie http://gzgkim.pl/  (w zakładce aktualności).
  • na stronie internetowej BIP UG- https://gmina-chojnow.bip.net.pl/?a=10191

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny, pod nr telefonu:

076-81-88-464, w. 80

DO POBRANIA:

Zgloszenie-zbiorniki-bezodplywowe_-2024

Nowelizacja ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3. ust. 3  ustawy Dz. U. z 2022, poz. 2519) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych  ( szamb ) na nieczystości ciekle oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.