Sposoby załatwiania spraw

Dokumenty wymagane przy zawieraniu umowy

W celu zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i (lub) ścieki wymagane są następujące dokumenty

Osoba fizyczna:

  • Wypełniony wniosek o Wniosek o zawarcie umowy dla odbiorców indywidualnych/firm
  • wniosek dotychczasowego Odbiorcy usług o rozwiązanie umowy na dostawę wody / odprowadzanie ścieków(dokument niezbędny w przypadku zmiany dotychczasowego Odbiorcy usług)
  • Dowód osobisty osoby uprawnionej do podpisania umowy (do wglądu)
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny bycia właścicielem obiektu budowlanego , do którego ma być dostarczana woda i(lub) ścieki (do wglądu)
  • Aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są właścicielami nieruchomości lub nie posiadają tytułu prawnego do nieruchomości
  • W przypadku współwłasności nieruchomości osoba podpisująca umowę powinna posiadać oświadczenie od wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, w którym wyrażają zgodę na zawarcie umowy
  • Aktualny stan wodomierza
  • W przypadku zawierania umowy po raz pierwszy niezbędny będzie numer fabryczny licznika
  • W przypadku śmierci dotychczasowego odbiorcy – Akt zgonu

Podmiot gospodarczy:

Dokumenty potwierdzające prowadzoną działalność tj.:

Kolejność działań w celu wykonania przyłącza kanalizacyjnego lub wodnego do nieruchomości.

1. Składamy w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie ( dalej zwanym GZGKiM) wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza. Do wniosku dołączamy mapę zasadniczą pobraną z zasobów Starostwa Powiatowego w Legnicy.

Wzór wniosku do pobrania w Sekretariacie GZGKiM lub na stronie internetowej w zakładce Strefa Klienta ->dokumenty do pobrania.

2. Po otrzymaniu warunków technicznych wykonania przyłącza, zlecamy projektantowi posiadającemu uprawnienia w branży sanitarnej wykonanie projektu przyłącza.

3. W Sytuacji, gdy przyłącze będzie przebiegać przez działki innych właścicieli niż wnioskodawcy należy dokonać uzgodnienia trasy przyłącza w Zespole Uzgodnień Dokumentacji ( projekt wówczas należy wykonać na mapie do celów projektowych).

4. W sytuacji, gdy przyłącze znajduje się w obrębie jednej działki stanowiącej własność  wnioskodawcy uzgodnienia w Zespole Uzgodnień Dokumentacji nie są wymagane (projekt wykonać na mapie zasadniczej).

5. Gotowy projekt przyłącza składamy w GZGKiM w celu zaopiniowania pod względem technicznym ( co najmniej 2 egz. projektu).

6. Wykonujemy przyłącze. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót zawiadamiamy o tym fakcie GZGKiM.

7. Przed zasypaniem wykonanego przyłącza należy poinformować GZGKiM o jego wykonaniu. Przedstawiciel GZGKiM przeprowadza wówczas kontrolę przyłącza i dokonuje odbioru technicznego robót zgodnie z projektem.

8. Zlecamy uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych przyłączy.

9. Podpisujemy umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z GZGKiM.

 

WAŻNE

Właściciele nieruchomości ponoszą całkowity koszt budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych. 

DANE ADRESOWE INSTYTUCJI:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie

ul. Fabryczna 1 , 59-225 Chojnów

II piętro, pok. 202b

 

Starostwo powiatowe,

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica

VI piętro, pok. nr 605

 

Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej

Starostwo Powiatowe

Wydział Geodezji , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica

VI piętro, pok. nr 614