O nas

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie działa na podstawie Uchwały Rady Gminy nr VII/40/1995 z dnia 17 lutego 1995 r. z późniejszymi zmianami.

Do podstawowych zadań Zakładu należy:

 1. zarząd nieruchomościami i budynkami stanowiącymi własność gminy, zawieranie
  i rozwiązywanie umów o najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz innych pomieszczeń (garaży, komórek itp.) w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r.
  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733, z późn. zm.) i uchwały Rady Gminy Chojnów,
 2. eksploatacja, konserwacja, remonty, wykonywanie przeglądów technicznych i innych wynikających z obowiązków określonych w prawie budowlanym w budynkach zarządzanych,
 3. budowa obiektów i budowli służących celowi publicznemu,
 4. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie sieci kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i deszczowej, przepompowni i oczyszczalni ścieków oraz prowadzenie prac konserwacyjnych i remontów urządzeń kanalizacyjnych
  i oczyszczających,
 5. utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych, w tym na chodnikach oraz odbiór odpadów ciekłych z nieruchomości i innych terenów publicznych,
 6. ujmowanie, uzdatnianie i rozprowadzanie wody pitnej, utrzymywanie, konserwacja oraz remonty sieci wodociągowych służących rozprowadzaniu wody,
 7. utrzymywanie trenów zieleni, pielęgnacja i wycinka drzew, zarządzanie targowiskiem,
 8. utrzymywanie terenów rekreacyjnych, ośrodków i terenów sportowych,
 9. prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, przyczyniającej się do poprawy efektywności ekonomicznej Zakładu,
 10. prowadzenie ewidencji: zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej, przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjne.