Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Chojnów.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Chojnów.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Chojnów.

Przepisy ogólne

§1.

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągo-kanalizacyjnego działającego na terenie Gminy Chojnów oraz odbiorców usług z terenu Gminy Chojnów z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

§2.

  1. Ilekroć w Regulaminie mową jest o „Ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: DZ. U. z 2015 r. poz. 139.).
  2. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne wyższego rzędu , w tym w szczególności Ustawa.

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Chojnów NOWY 2016.pdf